zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Projekty EÚ

Euro Net

Pondelok, 31 august 2009
Názov projektu: Euro Net
Prijímateľ (vedúci partner): Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 
Hlavný cezhraničný partner: Sdružení obcí povodí Stonávky
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Prioritná os:·1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: 1.2 Spolupráca a sieťovanie
Celkové výdavky projektu: 287 282 EUR
vedúci partner: 166 666 EUR, h
lavný cezhraničný partner: 120 616 EUR
Požadovaná výška NFP: 266 887,10 EUR
v
edúci partner: 158 332,70 EUR, hlavný cezhraničný partner: 108 554,40 EUR
Spolufinancovanie prijímateľa: 20 394,90 EUR
v
edúci partner: 8 333,30 EUR, hlavný cezhraničný partner: 12 061,60 EUR
Začiatok realizácie: august 2009
Ukončenie realizácie: december 2011
 

Leto a zima v Terchovskej doline

Projekt: INTERREG III A  Slovensko- Poľsko - "Leto  a zima v Terchovskej doline"
Program: INTERREG III A SK-PL
Priorita: Socio-ekonomický rozvoj
Opatrenia 2.3 Podpora miestnych iniciatív

Zlepšenie podnikateľského prostredia a rozvoj cestovného ruchu v SR-PL regióne

INTERREG III A - "Zlepšenie podnikateľského prostredia a rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom regióne"
Program: Program iniciatívy Spoločenstva Interreg III.A PL-SR
Priorita: Socio-ekonomický rozvoj
Opatrenia:
  Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania