zomtd

Členovia združenia

Bela    Dolná Tižina Gbeľany Kotrčina Lúčka Krasňany Lutiše Lysica Mojš Nededza Nezbudská Lúčka Stráňavy Stráža strecno.jpg Teplička nad Váhom Terchová Varín Zázrivá

POH logo

naturpack1

kompostovanie 2

kompostovanie 1

euro net

mastd

obnovadediny

Projekty EÚ

Euro Net

Pondelok, 31 august 2009
Názov projektu: Euro Net
Prijímateľ (vedúci partner): Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 
Hlavný cezhraničný partner: Sdružení obcí povodí Stonávky
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Prioritná os:·1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory: 1.2 Spolupráca a sieťovanie
Celkové výdavky projektu: 287 282 EUR
vedúci partner: 166 666 EUR, h
lavný cezhraničný partner: 120 616 EUR
Požadovaná výška NFP: 266 887,10 EUR
v
edúci partner: 158 332,70 EUR, hlavný cezhraničný partner: 108 554,40 EUR
Spolufinancovanie prijímateľa: 20 394,90 EUR
v
edúci partner: 8 333,30 EUR, hlavný cezhraničný partner: 12 061,60 EUR
Začiatok realizácie: august 2009
Ukončenie realizácie: december 2011
 

Hlavný cieľ: Zavedenie systému strategického plánovania, zvýšenia informovanosti a využívania metód dobrej praxe pri zapojení všetkých sktérov regionálneho rozvoja.

Špecifický cieľ 1: Rast informovanosti a rozvoj výmeny skúseností a využívania metód dobrej praxe.

Špecifický cieľ 2: Budovanie kapacít a organizačné zabezpečenie s cieľom trvalej udržateľnosti projektu

Aktivity projektu - projekt sa skladá z 3 skupín aktivít

1. Príprava projektu - aktivity pred podaním žiadosti o FP,
2. Hlavné aktivity projektu - aktivity viažuce sa k dosahovaniu jednotlivých špecifických cieľov,
3. Podporné aktivity - aktivity, ktoré sú zamerané na riadenie projektu a jeho úspešnú implementáciu. 

1. Príprava projektu - spoločné stretnutia partnerov (rok 2008 - 2 stretnutia v ČR v Horných Tošanoviciach, 2 stretnutia v SR v obci Belá), príprava a kompletizácia žiadosti o FP. Ide o aktivitu realizovanú spoločne oboma patnermi. 


2. Hlavné aktivity projektu 

A1: Príprava strategických dokumentov:

A 1.1: Strategický plán Mikroregiónu Terchovská dolina - nakoľko český partner má spracovaný vlastný rozvojový dokument, jedná sa o aktivitu lead partnera - predkladateľa projektu Mikroregiónu Terchovská dolina. Vzhľadom na charakter a činnosť nášho mikroregiónu je nevyhnutné zladiť záujmy jednotlivých členských obcí, ako i ostatných aktérov v danom území a vytvoriť tak dlhodobú stratégiu a víziu rozvoja nášho územia. Prípravu takéhoto dokumentu chceme realizovať na princípom zdola nahor a využitím komunitnej metódy.
A 1.2:  Spoločná cezhraničná stratégia - ide o dokument spoločný pre oba regióny (spoločná aktivita), ktorý bude obsahovať samostatné kapitoly: 
  1. Spoločnosťť
  2. Hospodárstvo
  3. Životné prostredie a infraštruktúra
Každá kapitola bude mať členenie: analýza, návrh (stratégia), zásobník spoločných projektov na úrovni mikroregiónu ako i jednotlivých obcí s orientáciou na cezhraničné projekty. Pri tvorbe stratégie chceme využiť prístup zdola nahor, tj. aktívne zapojiť všetkých aktérov daného regiónu a vytvoriť tak funkčný systém komunikácie ako i spoločnej participácie na veciach verejných. Súčasne budeme využívať a pozývať i subjekty zhromaždené v rámci aktivity A2.

A2: Vytvorenie databázy regionálnych aktérov (spoločná aktivita partnerov) - na základe prieskumu ako i pomocou informačných aktivít chceme stimulovať subjekty verejného a tretieho sektora a umožniť im tak poznať sa navzájom a spoločne rozvíjať jednotlivé témy/oblasti rozvoja. Databáza bude v elektronickej podobe a bude zoraďovať subjekty podľa oblastí pôsobenia, bude obsahovať kontakty, hlavný záber činnosti a  hľadané/ponúkané partnerstvá.

B1: Regionálne workshopy a semináre (spoločná aktivita partnerov) - každá z rozvojových oblastí (tj. Spoločnosť, Hospodárstvo, Životné prostredie a infraštruktúra) bude mať počas trvania projektu 4 stretnutia pracovných skupín, ktoré môžeme charakterizovať ako workshop, resp. seminár. Budú to stretnutia zamerané na koordináciu aktivít navrhnutých v strategickom dokumente (výstup aktivity A1), výmenu skúseností, rozvoj regionálnych partnerstiev a najmä aktívne zdieľanie informácií a prípravu ďalších parciálnych projektov v danej oblasti. Pri realizácii projektu počítame s konaním 2 stretnutí v SR a 2 stretnutí v ČR.

B2: Medializácia spolupráce (spoločná aktivita partnerov) - aby sme dosiahli plánované výsledky a maximalizovali efekt našej spolupráce, je nevyhnutné zdokumentovať celý náš postup a účinným spôsobom informovať všetkých aktérov o zrealizovaných ako i plánovaných krokoch. Súčasne chceme vytvoriť kroniku našej spolupráce, ktorá zdokumentuje v minulosti zrealizované aktivity a počas celej doby realizácie projektu (ako i po jeho skončení) bude popisovať jednotlivé kroky, stretnutia, semináre, výstupy projektu. Takáto dokumentácia podporená webovou aplikáciou (internetovou stránkou) bude tak vhodným informačným zdrojom pre ďalšie subjekty, ktoré budú chcieť napodobniť náš projekt a zapojiť sa do neho. 

B3: Pravidelná informovanosť za podpory elektronického systému (spoločná aktivita partnerov) - jedným z výstupom aktivity A1 bude i vytvorenie zásobníka projektov. Aby sme zabezpečili kontinuálnu prípravu plánovaných projektov a dokázali tak implementovať navrhovanú stratégiu do bežného života, bude nevyhnutné vytvoriť efektívny systém na zabezpečenie komunikácie a hlavne cieleného prísunu nových informácií k definovaným nositeľom projektov (príp. akčným tímom - aktivita C1). Pre potreby hodnotenia implementácie stratégie ako i z dôvodu kontinuálneho pokračovania projektov navrhujeme vytvoriť elektronický systém, ktorý bude párovať databázu projektových zámerov s konkrétnymi možnosťami výziev, umožní pridávania nových zámerov, sledovanie stavu existujúcich zámerov, následnú evidenciu rozpracovaných projektov a neskôr sledovanie stavu ich implementácie vrátane archivácie všetkých dokumentov viažucich sa k projektu. 

C1: Vytvorenie akčných koordinačných tímov podľa oblastí (spoločná aktivita partnerov) - predpokladáme vytvorenie 3 skupín na úrovni rozpracovaných oblastí, ktoré budú predstavovať spoločné tímy na riešenie a implementáciu navrhovanej stratégie. Tvorené budú zástupcami samospráv, neziskového sektora ako i ďalších aktérov regionálneho rozvoja (základné školy, univerzity, podnikatelia a pod.).

C2: Školenia členov akčných tímov (aktivita lead partnera za účasti zástupcov zahraničného partnera) - na dosiahnutie efektívnosti fungovania uvedených tímov bude nevyhnutné zabezpečiť pre nich vhodné školenia, ktoré zlepšia plánovanie, komunikáciu ako i celkovú orientáciu v problematike.

3. Podporné aktivity - spoločné riadiace a kontrolné aktivity projektu (stretnutia projektového tímu, kontrola plnenia úloh, komunikácia členov projektového tímu, komunikácia s dodávateľmi a pod.), zabezpečenie verejného obstarávania, aktivity zamerané na monitoring projektu (subkontrahuje lead partner - príprava monitorovacích správ, žiadostí o platbu, komunikácia s riadiacím orgánom a členmi projektového tímu ako i všetkými aktérmi zapojenými do projektu), zabezpečenie publicity - spoločná aktivita (zabezpečenie povinnej publicity v rámci realizácie projektu - informačné letáky, brožúry, web stránka a pod.) 

 Obce zapojené do projektu

   Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina   

 Sdružení obcí povodí Stonávky 

  Belá

  Stráňavy

  Dolní Tošanovice

  Dolná Tižina

  Stráža

  Hnojník

  Gbeľany

  Strečno

  Horní Tošanovice

  Kotrčiná Lúčka

  Teplička nad Váhom

  Komorní Lhotka

  Krasňany

  Terchová

  Ropice

  Lutiše

  Varín

  Řeka

  Lysica

  Zázrivá

  Smilovice

  Mojš

  Střítež

  Nededza

  Třanovice

  Nezbudská Lúčka

  Vělopolí  

Cieľové skupiny: 

- lokálne a regionálne orgány - predstavitelia a zamestnanci obecných úradov členov mikroregiónov, predstavitelia mikroregiónu a jeho orgány
- právnické a fyzické osoby (podnikatelia)
- neziskový sektor - subjekty tretieho sektora pôsobiaceho v danom území 
- obyvatelia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina a Mikroregiónu povodí Stonávky
- turisti - návštevníci regiónov

 Informačná stránka projektu: www.projekteuronet.eu